OUR FACULTIES


Mahesh Ahjoliya

M.A., M.Ed.

Exp : 18 + Years

Subject : English/History

Mahesh Ahjoliya

Taral Patel

M.Sc. I.T.

Exp : 10+ Years

Subject : Maths/Reasoning

Taral Patel

Chetan Patel

M.A., M.Ed

Exp : 17+ Years

Subject : Geography/Economics/Pub. Ad. / GA

Chetan Patel

Vasim Kazi

B. Pharm.

Exp : 10+ years

Subject : Districts/Maths

Vasim Kazi

Manish Sindhi

B.Tech. E.C.

Exp : 8+ Years

Subject : Current Affairs

Manish Sindhi

Jayesh Shrimali

M.A., M.Phil.

Exp : 14+ Years

Subject : Gujarati Grammer

Jayesh Shrimali

Akram Seresiya

B.E. E.C

Exp : 8+ Years

Subject : Computer (Appendix G)

Akram Seresiya

Mukesh Makwana

M.A., B.Ed.

Exp : 16+ Years

Subject : History (Gujarat)

Mukesh Makwana

Naresh Kotak

M.A., B.Ed.

Exp : 35+ Years

Subject : Gujarati Sahitya & Sanskriti

Naresh Kotak